Regulamin

Regulamin Kwalifikacji do programu mentoringowego Our Future Foundation 2020

§ 1

1. Przedmiotem Kwalifikacji do programu mentoringowego Our Future Foundation 2020 (Kwalifikacja) jest zapewnienie udziału Laureatów w programie mentoringowym w roku 2020.
2. Organizatorem Kwalifikacji jest Fundacja Our Future Foundation z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000819607 (Fundacja).
3. Partnerem strategicznym Kwalifikacji i operatorem żeglarskim jest MRES sp. z o.o. Oddział w Olsztynie, oficjalny organizator turystyki wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez marszałka województwa mazowieckiego pod numerem 1841 (MRES), będący organizatorem rejsu mentoringowego.
5. Lista partnerów i sponsorów Kwalifikacji znajduje się na stronie www.rejsmentoringowy.pl oraz www.org.off.pl

§ 2

1. Przyznawania stypendiów na program mentoringowy i Kwalifikacji indywidualnej dokonuje Komisja Konkursowa (Komisja), w skład której wchodzą członkowie wskazywani przez Fundację. Przy pracach Komisji towarzyszy Kapituła Konkursu, w której mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele partnerów i sponsorów.
2. Aby wykluczyć konflikt interesów, w pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby, które do Aplikantów pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub gdy są związani z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Znajomość Aplikanta przez członka Komisji musi zostać zgłoszona Komisji przed rozpoczęciem rozmowy z danym Aplikantem.
4. Zadaniem Komisji jest:
a. w etapie pierwszym Kwalifikacji: ocena nadesłanych aplikacji konkursowych (Aplikacja) oraz wyłonienie nie więcej niż 40 finalistów zakwalifikowanych do udziału w etapie drugim Kwalifikacji;
b. w etapie drugim Kwalifikacji: wyłonienie Laureatów do wyczerpania puli środków.
5. Komisja działa aż do rozwiązania, nie dłużej jednak niż do 1 sierpnia 2020 r.

§ 3

1. Celem Kwalifikacji jest wspieranie uzdolnionej młodzieży licealnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży pochodzącej z mniejszych ośrodków miejskich i wsi, aby walczyć z wykluczeniem materialnym i wspierać ich rozwój.
2. W Kwalifikacji biorą udział Aplikanci. Aplikantem może być osoba, która spełnia następujące warunki:
1) urodziła się nie wcześniej niż 01.01.2001 roku i nie później niż 04.07.2004 roku;
2) w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczała do szkoły ponadpodstawowej.
3. Stypendium jest przyznawane Aplikantowi o statusie Laureata, spełniającemu wymogi stypendialne określone w ust. 1 – 2, zgodnie z zasadą listy rankingowej określanej w trybie § 4-6 aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na stypendia w ramach Kwalifikacji w roku 2020 (pula środków).

§ 4

1. Weryfikacja spełniania przez Aplikanta wymogów stypendialnych następuje w drodze Kwalifikacji.
2. Kwalifikacja odbywa się w dwóch etapach.
3. Przy ocenie Aplikacji uwzględnia się następujące kryteria:
1) oceny końcoworoczne (do 15 pkt za to kryterium),
2) osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu krajowym lub międzynarodowym (do 30 pkt za to kryterium),
3) działalność pozaszkolna, w szczególności charytatywna, sportowa, naukowa, kulturalna lub artystyczna (do 30 pkt za to kryterium),
4) wysoki potencjał rozwojowy (do 20 pkt za to kryterium),
5) liczba mieszkańców miejscowości (do 15 pkt za to kryterium),
6) średni miesięczny dochód netto na członka rodziny (do 30 pkt za to kryterium).
4. Ocena Aplikacji jest ustalana w trakcie etapu pierwszego Kwalifikacji.
5. Dokumenty potwierdzające dane podane przez Aplikanta w Aplikacji są weryfikowane w ramach etapu drugiego Kwalifikacji.
6. Negatywna weryfikacja spełniania przez Aplikanta wymogów stypendialnych na dowolnym etapie Kwalifikacji uniemożliwia przyznanie stypendium Aplikantowi i skutkuje dyskwalifikacją z konkursu.

§ 5

1. Etap pierwszy Kwalifikacji polega na weryfikacji spełniania przez Aplikanta wymogów stypendialnych poprzez analizę i ocenę nadesłanego przez Aplikanta formularza Aplikacji.
2. Etap pierwszy składa się z weryfikacji wstępnej i oceny merytorycznej. Weryfikacji wstępnej i oceny merytorycznej każdej z Aplikacji dokonuje co najmniej dwóch członków Komisji.
3. Nadsyłane formularze Aplikacji w ramach etapu pierwszego Kwalifikacji indywidualnej przyjmowane są od Aplikantów w okresie od 25 maja 2020 r. do 14 czerwca 2020 r. Termin ten może ulec wydłużeniu decyzją Komisji.
4. Formularz Aplikacji w ramach etapu pierwszego Kwalifikacji obejmuje:
1) kwestionariusz osobowy zawierający dane osobowe Aplikanta:
i. adres e-mail,
ii. imię i nazwisko,
iii. datę urodzenia,
iv. miejscowość zamieszkania,
v. liczba mieszkańców miejscowości zamieszkania,
vi. numer telefonu,
vii. rozmiar koszulki,
viii. płeć,
ix. dane powiązanych placówek edukacyjnych, w szczególności nazwa szkoły i miejscowość.
2) średnia ocen końcoworocznych z roku szkolnego 2019 / 2020, wraz ze skalą ocen,
3) notatka o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach (do 1000 znaków ze spacjami),
4) notatka o działalności pozaszkolnej (do 1000 znaków ze spacjami),
5) notatka o zainteresowaniach edukacyjnych i motywacji do nauki (do 1000 znaków ze spacjami),
6) notatka o wizji siebie i planach na przyszłość (do 1000 znaków ze spacjami),
7) oświadczenie o deklarowanym średnim miesięcznym dochodzie netto na członka rodziny,
8) oświadczenie o pobieraniu nauki w roku szkolnym 2019 /2020,
9) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie ich partnerom i sponsorom Kwalifikacji,
10) zgodę Rodziców / Opiekunów prawnych na udział w Kwalifikacji.
5. W ramach weryfikacji wstępnej Aplikacji następuje kolejno:
1) zakodowanie Aplikacji;
2) sprawdzenie warunków formalnych;
3) przyznanie punktów za kryteria określone w § 4 ust. 3 pkt 5-6.
6. Aplikacje niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu przez Komisję. Niepodanie średniej ocen za rok 2019/2020 w związku z jej dotychczasowym nieustaleniem nie stanowi braku formalnego, jeśli w takim przypadku podano średnią ocen za rok 2018/2019 wraz z wyjaśnieniem okoliczności niedostępności średniej ocen za rok 2019/2020.
7. Liczba punktów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, jest zapisywana osobno i sumowana po ocenie pozostałych kryteriów.
8. Informacja o liczbie punktów, o których mowa w ust. 7, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 nie są przekazywane członkom Komisji dokonującym dalszej oceny merytorycznej.
9. Aplikacja spełniająca warunki formalne jest dopuszczana do oceny merytorycznej w etapie pierwszym. Do oceny merytorycznej przekazywana jest zakodowana Aplikacja obejmująca wyłącznie pola formularza Aplikacji określone w ust. 4 pkt 2-6.
10. W ramach oceny merytorycznej etapu pierwszego Kwalifikacji Komisja, dokonując weryfikacji spełniania przez Aplikanta wymogów stypendialnych, przyznaje punkty za poszczególne kryteria na podstawie załącznika do regulaminu, nie przekraczając jednak maksymalnej liczby punktów za dane kryterium.
11. Po dokonaniu oceny merytorycznej wszystkich Aplikacji przez Komisję, punkty z oceny merytorycznej są sumowane z punktami, o których mowa w ust. 7. Po zsumowaniu punktów, na ich podstawie ustalana jest lista rankingowa.
12. Po ustaleniu listy rankingowej Aplikacje zostają odkodowane.
13. Do etapu drugiego kwalifikowani są Aplikanci wg listy rankingowej z kolejno najwyższymi wynikami punktowymi. Komisja może odpowiednio ustalić także listę rezerwową nie więcej niż 10 Aplikantów.
14. Aplikanci zakwalifikowani do etapu drugiego uzyskują status Finalisty Kwalifikacji. informacja o wynikach etapu pierwszego zostaje przekazana kandydatom drogą mailową.

§ 6

1. Etap drugi Kwalifikacji indywidualnej polega na rozmowie Finalisty z co najmniej dwoma przedstawicielami Komisji i jest przeprowadzany w celu uzupełniającej weryfikacji spełniania przez Finalistę wymogów stypendialnych.
2. Etap drugi odbywa się w dniu ustalonym przez Komisję i podanym do wiadomości Finalistów z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
3. Rozmowa w ramach etapu drugiego Kwalifikacji może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora wideo, przy czym o formie przeprowadzenia jej decyduje przedstawiciel Komisji. Rozmowa odbywa się w języku polskim i angielskim.
4. Rozmowa w ramach etapu drugiego powinna przede wszystkim dotyczyć planów związanych z ubieganiem się o przyjęcie na studia zagraniczne, deklarowanych zainteresowań, pasji, zajęć pozaszkolnych, dotychczasowych osiągnięć oraz planów naukowych i zawodowych na przyszłość. Pytania nie mogą być zadawane w sposób obelżywy lub uwłaczający kandydatom.
5. W ramach etapu drugiego Kwalifikacji Komisja, dokonując uzupełniającej weryfikacji spełniania przez Aplikanta wymogów stypendialnych, sprawdza dokumenty potwierdzające dane zawarte w formularzu Aplikacji oraz dokonuje oceny na podstawie rozmowy. Po każdej rozmowie, każdy członek Komisji, obecny w trakcie całej rozmowy, przyznaje odpowiednio -1 (zdecydowanie „nie”), 0 („przeciw”), 1 („OK, do przyjęcia”), lub 2 (zdecydowanie „za”). W uzasadnionych przypadkach członek Komisji może wstrzymać się od głosowania, podając przyczynę swojej decyzji do wiadomości innych członków Komisji w trakcie głosowania. Ze wszystkich ocen członków Komisji obliczana jest średnia, wskazująca orientacyjną pozycję w rankingu Finalistów. Kapitule przysługuje prawo wskazania wyróżniających się Finalistów.
6. Po zakończeniu rozmów w ramach etapu drugiego Kwalifikacji, Komisja metodą „forced ranking” (porównanie z innymi Finalistami) i z uwzględnieniem wyróżnień dokonuje ostatecznego ustalenia listy rankingowej.
7. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji spełniania przez Finalistę wymogów stypendialnych w ramach Kwalifikacji oraz po ustaleniu pozycji na liście rankingowej, Komisja podejmuje decyzję w sprawie przyznania stypendium.
8. Wraz z przyznaniem stypendium, Finalista uzyskuje status Laureata Kwalifikacji. Informacja o przyznanym stypendium jest przekazywana Laureatom i ich Rodzicom / Opiekunom prawnym oraz MRES.
9. Wybór Komisji jest ostateczny. Od weryfikacji i decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 7

1. Laureat i jego Rodzice/opiekunowie prawni mają 3 dni na podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia stypendium od dnia przyznania stypendium.
2. Potwierdzenie przyjęcia stypendium rozumie się przez łączne dokonanie następujących czynności w terminie 3 dni od dnia przyznania stypendium:
1) poinformowanie Fundacji o przyjęciu stypendium,
2) dokonanie przez Laureata zgłoszenia na wakacyjny rejs mentoringowy 2020.
3. Niedokonanie, w terminie 3 dni od dnia przyznania stypendium, zgłoszenia na wakacyjny rejs mentoringowy 2020 jest równoznaczne z odmową przyjęcia stypendium.
4. Przy potwierdzeniu przyjęcia stypendium, jego równowartość zmniejsza pulę środków.
5. W przypadku odmowy przyjęcia stypendium, pula środków nie zmniejsza się, zaś Komisja może ustanowić kolejnego Laureata wg listy rankingowej. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

§ 8

1. Wysłanie Aplikacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Aplikanta i jego Rodziców/opiekunów prawnych przez Fundację i MRES (współadministratorzy danych osobowych) dla celów niniejszej Kwalifikacji oraz informowania o przebiegu Kwalifikacji, zgodnie z RODO.
2. Dane zawarte w Aplikacjach Aplikantów będą udostępnianie Fundacji i MRES w celu realizacji Kwalifikacji, na co Aplikant wyraża zgodę przystępując do Kwalifikacji.
3. Imiona i nazwiska lub wizerunek osób będących Finalistami lub Laureatami Kwalifikacji oraz zdjęcia i filmy z udziałem tych osób mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub profilu w mediach społecznościowych Kwalifikacji, Fundacji lub MRES oraz przez partnerów i sponsorów Kwalifikacji w celach informacyjnych lub promocyjnych, na co Aplikant wyraża zgodę przystępując do Kwalifikacji.
4. Aplikant przystępując do Kwalifikacji wyraża zgodę na przekazanie partnerom i sponsorom Kwalifikacji swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy i danych powiązanych placówek edukacyjnych oraz notatki o zainteresowaniach edukacyjnych i motywacji do nauki i notatki o wizji siebie i planach na przyszłość.
5. Polityka prywatności znajduje się na stronie: https://rejsmentoringowy.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9

Przyznane stypendium pokrywa koszt udziału Laureata w programie mentoringowym Fundacji, a w szczególności w przypadku braku obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w imprezie turystycznej – wakacyjnym rejsie mentoringowym odbywającym się w sezonie letnim 2020 (obowiązują Ogólne Warunki Udziału), z wyłączeniem własnych wydatków. Z tytułu przyznania stypendium, Aplikantowi ani jego Rodzicom/opiekunom prawnym nie przysługują żadne roszczenia wobec Fundacji lub MRES. Rozliczenie stypendium przyznanego w ramach Kwalifikacji następuje wyłącznie między Fundacją a MRES.

Załącznik do regulaminu: kryteria oceny Aplikacji

1. Oceny końcoworoczne (do 15 pkt za to kryterium):
• Proporcjonalnie do średniej ocen:
o w skali ocen do 5: wg zbioru <4,00;5,00>,
o w skali ocen do 6: wg zbioru <4,75;6,00>,
o w skali ocen do 7: wg zbioru <5,50;7,00>.
2. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym (do 30 pkt za to kryterium):
• Olimpiada międzynarodowa:
o laureat – 12 pkt,
o finalista – 10 pkt,
• Olimpiada krajowa:
o laureat – 10 pkt,
o finalista – 7 pkt,
• Konkurs międzynarodowy lub międzynarodowe zawody sportowe:
o laureat – 9 pkt,
o finalista – 4 pkt,
• Konkurs krajowy (w tym konkurs wojewódzki) lub krajowe zawody sportowe:
o laureat – 4 pkt,
o finalista – 2 pkt.
3. Działalność pozaszkolna, w szczególności charytatywną, sportową, naukową, kulturalną lub artystyczną (do 15 pkt za to kryterium).
4. Wysoki potencjał rozwojowy (do 20 pkt za to kryterium).
5. Liczba mieszkańców miejscowości (do 15 pkt za to kryterium):
• wieś lub miasto do 10 000 mieszkańców – 15 pkt,
• miasto od 10 000 do 50 000 mieszkańców – 12 pkt,
• miasto od 50 000 do 100 000 mieszkańców – 10 pkt,
• miasto od 100 000 do 500 000 mieszkańców – 8 pkt,
• miasto od 500 000 do 1 000 000 mieszkańców – 6 pkt,
• miasto powyżej 1 000 000 mieszkańców – 5 pkt.
6. Średni miesięczny dochód netto na członka rodziny (do 30 pkt za to kryterium):
• poniżej 1 500 zł – 30 pkt,
• od 1 501 do 2 000 zł – 20 pkt,
• od 2 001 do 2 500 zł – 12 pkt,
• od 2 501 do 3 000 zł – 7 pkt,
• od 3 001 do 4 000 zł – 4 pkt,
• od 4 001 do 5 000 zł – 2 pkt,
• od 5 001 do 7 500 zł – 1 pkt,
• powyżej 7 500 zł – 0 pkt.

 

Regulamin kwalifikacji w roku 2019